werving en selectie specialist in klantcontact en customer experience

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

JUUNI: JUUNI – attitude hunters, gevestigd aan de Wilhelminalaan 1-3, 3732GJ te de Bilt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53324552, hierna te noemen JUUNI dan wel opdrachtnemer.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werving & selectie werkzaamheden.

Opdracht: De mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en JUUNI op grond waarvan JUUNI werving & selectie werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.

Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door JUUNI ter beschikking gesteld wil worden aan een opdrachtgever van JUUNI.

Vergoeding: De door de opdrachtgever aan JUUNI verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht, zie artikel 4.1.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 JUUNI biedt werving & selectie werkzaamheden ten behoeve van het vervullen van vacatures bij een opdrachtgever. Hierbij worden een of meer kandidaten door JUUNI geselecteerd en mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever geïntroduceerd. Er is sprake van een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht indien en zodra de door JUUNI voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt.

2.3 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht wordt begrepen het geval dat een door JUUNI aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf (12) maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden of op interim basis/inleen, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

2.4 Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door JUUNI geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

2.5 De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de voorgedragen kandidaten. JUUNI zal een bemiddelingsfee in rekening brengen wanneer de opdrachtgever, overeenkomstig artikel 4 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door JUUNI aangedragen kandidaat.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door JUUNI gesloten overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke, en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever.

3.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door JUUNI zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat JUUNI de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat, dat deze de algemene voorwaarden van JUUNI niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

3.3 Wanneer de opdrachtgever een door JUUNI voorgestelde kandidaat uitnodigt voor een gesprek, gaat opdrachtgever daarmee nadrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden van JUUNI.

3.4 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van JUUNI is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4: Vergoeding en kosten

4.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht door JUUNI, is de opdrachtgever aan JUUNI een vergoeding verschuldigd voor de verrichte werkzaamheden. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris dat de kandidaat van JUUNI bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, op basis van een fulltime dienstverband, incl. 8% vakantiegeld, eventuele 13e maand en/of vaste bonusbestanddelen.

4.2 Het door JUUNI te berekenen tarief staat vermeld in de aanbieding die de opdrachtgever ontvangt bij het aanbod van de eerste kandidaat die JUUNI voorstelt.

4.3 In principe is de opdrachtgever, buiten de vergoeding bij succesvolle vervulling, geen verdere kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan JUUNI verschuldigd. In het geval echter dat de opdrachtgever speciale wensen heeft ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, waardoor JUUNI extra kosten moet maken, zullen deze gefactureerd worden aan de opdrachtgever. Daar zullen dan van tevoren uitdrukkelijke afspraken over gemaakt worden tussen JUUNI en de opdrachtgever.

4.4 Wanneer, nadat JUUNI de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via JUUNI meldt bij opdrachtgever, wordt deze kandidaat door JUUNI meegenomen in de procedure.

Artikel 5: Facturering en Betaling

5.1 De factuur wordt verzonden op het moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen van de door JUUNI geselecteerde kandidaat.

5.2 De betalingstermijn van door JUUNI verzonden facturen bedraagt dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.3 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen is opdrachtgever in verzuim en is hij aan JUUNI een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vermeerderd met de contractuele rente.

Artikel 6: Gedragsregels

6.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door JUUNI voorgestelde kandidaten, al dan niet afgewezen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JUUNI aan derden bekend te maken.

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om door JUUNI voorgestelde kandidaten, zonder voorafgaande toestemming van JUUNI, rechtstreeks te benaderen alsmede indien de kandidaat is afgewezen deze alsnog binnen twaalf maanden een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht aan te bieden.

6.3 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan JUUNI een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding, onverminderd het recht van JUUNI om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

6.4 Bij het ontvangen van de opdracht garandeert JUUNI volledige geheimhouding van de gegevens welke door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

6.5 Vertrouwelijke informatie over kandidaten dienen na afloop van de procedure aan JUUNI te worden geretourneerd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze informatie over kandidaten ter beschikking te stellen aan derden. Indien overtreding van deze bepaling door de opdrachtgever  leidt tot aanstelling van een kandidaat door een derde, is de opdrachtgever JUUNI de volledige vergoeding, waar JUUNI recht op zou hebben gehad indien de aanstelling door opdrachtgever zou hebben plaatsgevonden, verschuldigd. Onder een derde wordt mede verstaan een werkmaatschappij c.q. dochteronderneming van de opdrachtgever, een zusteronderneming van de opdrachtgever, danwel een (anderszins) met de opdrachtgever gelieerde c.q. geassocieerde onderneming.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

7.1 JUUNI zal zich in het kader van een opdracht inspannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door JUUNI geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk.

7.2 JUUNI aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen en/of nalaten van, een kandidaat die door JUUNI is aangedragen en met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Artikel 8: Garantieregeling en proeftermijn

In de omstandigheid dat een door JUUNI bemiddelde kandidaat, na afloop van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde proeftermijn, niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, is daarop van de zijde van JUUNI geen garantieregeling van toepassing. Wordt de proefperiode onverhoopt niet succesvol wordt afgerond, dan wordt er -in overleg- ofwel een korting van 75% verleent op een nieuwe bemiddeling, ofwel wordt 50% van de factuur gecrediteerd.

Artikel 9: Rechtskeuze en geschillen

9.1 De overeenkomst alsmede de opdracht en de aanvraag en de offerte van JUUNI worden volledig beheerst door Nederlands recht.

9.2 Bij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de opdracht, staat het ieder der partijen vrij, indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

9.3 JUUNI behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra JUUNI de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.